+421 905 494 803
pefar@pefar.sk
shopping_cart0
close


close

Všeobecné obchodné podmienky

PEFAR, s.r.o.
Sídlo: Žombék 8, 94131 Dvory nad Žitavou
IČO: 36651800
IČ DPH: SK 2022209387
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Vložka číslo 18345/N.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa elektronickej pošty: pefar@pefar.sk (ďalej len „Kontaktný e-mail“)

Telefón: +421 905 494 803 (ďalej len „Kontaktný telefón“)

Predajňa (miesto osobného odberu): PEFAR, s.r.o., Ul. Roľníckej školy 5847/53, 945 01 Komárno

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky a spôsob nákupu, resp. predaja tovaru v internetovom obchode „pefar“, ako aj ďalšie skutočnosti s týmto spojené.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, kupujúceho. Kupujúci zaslaním objednávky a potvrdením objednávky na webovej stránke obchodu potvrdzuje, že akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky, a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, t.j. objednávka budú Kupujúcemu zaslané e-mailom.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú súčasťou kúpnej zmluvy. „Kúpnou zmluvou“ sa označuje zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, alebo iná zmluva podľa Všeobecných obchodných podmienok uzatvorená na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle Predávajúceho: www.pefar.sk medzi Predávajúcim a fyzickými, právnickými osobami (ďalej len „Kupujúci“) bez fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kúpna zmluva a Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Všeobecné obchodné podmienky sú viditeľné na webovej stránke Predávajúceho a je možné ich opakované zobrazenie pre Kupujúceho, Zákazníka.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúci, Zákazník – je fyzická, právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom. 2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámci samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. 2.3. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je tiež Užívateľom. 2.4. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú nástroje, náradie, zveráky a ďalšie nástroje a náradia špecifikované vo webovom rozhraní obchodu. 2.5. „Cookies“ – rozumejú sa ním textové súbory, ktoré e-shop Predávajúceho ukladá do zariadenia každého návštevníka pri jeho prehliadaní. Vďaka „cookies“ si e-shop Predávajúceho na určitý čas uchováva informácie o krokoch Zákazníka a jeho nastavenia (prihlasovacie meno, jazyk a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve e-shopu Predávajúceho nemusí znova zadávať.

3. Objednávanie tovaru

V prípade, že to webová stránka www.pefar.sk umožňuje Kupujúci môže vykonať objednanie tovaru nasledovne:

  • bez registrácie na webovej stránke obchodu, t.j. priamo prostredníctvom webového rozhrania,
  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim, zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho, pefar@pefar.sk .
  • prostredníctvom telefonickej alebo SMS objednávky na Kontaktnom telefóne Predávajúceho (0905 494 803).

Objednávka bez registrácie (objednávka urobená priamo prostredníctvom webového rozhrania) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (číselné označenie tovaru, rozmer), počet ks tovaru a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, resp. mobilné telefónne číslo, e-mailovú adresu). V prípade, ak Kupujúci uvedie svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ a nie ako Spotrebiteľ.

Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácia vo webovom rozhraní obchodu pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takého použitie predtým neodmietol.

3.2. Užívateľský účet

3.2.1. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru (pri využití užívateľského účtu) je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne a aktuálne.

3.2.2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých a o ďalších informáciách potrebných k prístupu do užívateľského účtu je predávajúci povinný zachovávať mlčanlivosť a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť akékoľvek využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.2.3. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok).

3.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené bez daní (bez DPH), vrátane daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením, dopravou a dodaním tovaru, poštovné, iné náklady a poplatky nemožno určiť vopred, do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky. Tieto ceny platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky (ibaže je vo webovom rozhraní obchodu uvedené výslovne inak).

3.4. Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s Kupujúcim za individuálne dohodnutých podmienok je možná.

3.5. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár (alebo uvedie príslušné informácie pri telefonickej alebo emailovej komunikácii) vo webovom obchode, ktorý obsahuje informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového obchodu, uvedie jeho počet alebo označenie tovaru podľa položiek katalógu na webovom obchode Predávajúceho, jeho číselné označenie, rozmer, počet kusov.
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a dodaciu adresu,
  • identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, vrátane fakturačných údajov (ak je vyžadované);
  • informácie o nákladoch spojených s balením, dopravou alebo dodaním tovaru (Ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.6. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu, je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len "elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že pokiaľ nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle ods. 3.10 týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (Kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatia objednávky"), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo , tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr.

3.8. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

3.9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa ods. 3.7 týchto obchodných podmienok.

3.10. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.11. Kupujúci môže zrušiť objednávky nepotvrdené Predávajúcim podľa ods. 3.7 telefonicky alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim podľa ods. 3.7 sú záväzné. Aj záväznú objednávku možno po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže sa od Kupujúceho požadovať náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky. U tovaru vyrábaného na mieru či na želanie Kupujúceho možno zrušiť objednávku len do okamihu, než sa daný tovar začne vyrábať.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Cena dopravy a balného bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru Predávajúcemu z nižšie uvedených spôsobov:

  • v hotovosti pri platbe na dobierku
  • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č.ú. SK30 0900 0000 0002 0280 2116, vedenom v Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke.

4.4. Platba tovaru je možná v eurách (EUR). Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH, s DPH bez poplatku za doručenie.

4.5. V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6. Pri bezhotovostnej platbe je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu a číslo objednávky.

4.7. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru - vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru. Faktúru zašle Predávajúci Kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.8. Spôsob dopravy:

  • Prostredníctvom kuriérskej služby SDS (Slovenský Doručovací Systém, s.r.o. Družby 22, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45497885). V sobotu, v nedeľu a cez sviatky sa tovar nedoručuje. Nakoľko má spravidla vodič Kuriérskej spoločnosti naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky tovarov, nevie Predávajúci určiť presnú dobu doručenia tovaru. Tovar sa doručuje na základe predchádzajúceho telefonického oznámenia vodiča Kuriérskej spoločnosti o čase dodania. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol v oznámenom časovom rozmedzí v mieste doručovania tovaru, osobne prítomný, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na prevzatie a zaplatenie tovaru. Kupujúci má právo sa priebežne informovať o stave zásielky prostredníctvom webového sídla kuriérskej spoločnosti.

4.9.Tovar, ktorý je skladom sa expeduje do 5 pracovných dní od prijatia objednávky, v prípade platby na dobierku. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje do 5dní od prijatia čiastky na účet Predávajúceho. Čiastočné dodanie tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.

4.10.Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. Kupujúci bude vopred informovaný. V prípade, že tovar nie je možné za pôvodných podmienok dodať, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude Kupujúceho bezodkladne informovať. Ak už Kupujúci čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet Kupujúceho, a to do 10 dní od odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.11.V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením.

4.12.Ak je Kupujúcemu nutné doručovať tovar opakovane, Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

4.13.Dodaním tovaru podľa obchodných podmienok, sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný prekontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Prípadné závady oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky náležitosti. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.14.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na balenie a dodanie, akonáhle tovar prevezme.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote 14 dní na Kontaktnú adresu Predávajúceho, alebo na kontaktný e-mail Predávajúceho. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený, a v pôvodnom obale.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy od dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho.

5.3. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, alebo iný dokument poukazujúci kúpu tovaru, písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (Bankovým prevodom). Písomné vyjadrenie musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón, elektronickú adresu Kupujúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

6. Ochrana osobných údajov a ukladanie cookies

6.1. Ochrana osobných údajov, čiže súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

6.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním, tzv. Cookies na jeho počítač. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú. Tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie úplne odstrániť. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu, tzv cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom webového sídla www.pefar.sk. Kupujúci súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Predávajúceho z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov.

6.3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

6.4. Vyjadrením súhlasu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácii na www.pefar.sk.

6.5. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru počas platnosti registrácie Kupujúceho na www.pefar.sk spracovával na účely marketingu, vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu.

6.6. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne, mobilné číslo, prihlasovaciu e-mailovú adresu a prihlasovacie heslo.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Kupujúci týmto udeľuje súhlas, že tieto Všeobecné Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom kupovaného tovaru na diaľku prostredníctvom e-shopu www.pefar.sk. Právny vzťah z uvedenej kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5. 2019